Strona główna » Regulamin

Polecamy

1234

Kontakt

 • Gold Coin sp. z o.o.
 • Gold Coin sp. z o.o.
  31-724 Kraków
  os. Na Wzgórzach 35/8
  KRS 0000597425
  NIP: 6783158044
 • E-mail:biuro@om.sklep.pl
 • Telefon570 360 693
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek, 10.30 - 17.30

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Płać bezpiecznie

 • Przelewy24

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego om.sklep.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.om.sklep.pl (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji sprzedaży wysyłkowej towarów przez Gold Coin sp. z o.o. o danych rejestrowych wskazanych poniżej, za pośrednictwem serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem internetowym http://www.om.sklep.pl (dalej „Serwis”).

Dokonanie zakupów lub rezerwacji towarów wraz z obsługą po sprzedażową transakcji za pośrednictwem Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Sprzedającego oraz w wyznaczonych punktach handlowych.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425 (dalej „Sprzedający”).

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin:

  1. Niniejszy Regulamin, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz zasady korzystania z Serwisu. Regulamin określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta wymaga zapoznania się Kupującego z jego treścią oraz oświadczenia o akceptacji wskazanych w nim zasad.

 2. Użyte w Regulaminie definicje:

  1. Sprzedający - Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425;

  2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu w szczególności celem dokonania zakupów.

  3. Serwis – sklep internetowy należący do Sprzedającego, zlokalizowany pod domeną internetową http://www.om.sklep.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Sprzedającego.

  4. Salon – punkt handlowy prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiając bezpośrednią obsługę Kupujących w tym sprzedaż towarów, wydawanie towarów zamówionych oraz obsługę po sprzedażową.

  5. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Krakowie, w którym następuje kompletowanie zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu.

  6. Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Kupującemu kompletację oraz modyfikację zamówienia, wybór ilości zamawianych produktów, wybór adresu dostawy, formy płatności, rodzaju dokumentu zakupu oraz korzystanie z programów rabatowych.

  7. Konto – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca stworzenie indywidualnego konta użytkownika chronionego indywidualnym loginem i hasłem celem definiowania przez Kupującego parametrów sprzedaży takich jak adres dostawy, rodzaj i dane wymagane do umieszczenia na dokumencie zakupu, historia zamówień, status zamówień realizowanych oraz status zgłoszeń z zakresu obsługi po sprzedażowej.

  8. Newsletter – elektroniczna wiadomość o charakterze informacyjno-reklamowym kierowana do Klientów za uprzednim wyrażeniem przez nich zgody.

  9. Strona produktu – publicznie dostępny element Serwisu, zawierający informacje o oferowanym produkcie.

  10. Operator płatności – zewnętrzny podmiot pośredniczący w realizowaniu płatności pomiędzy Kupującym a Serwisem, obsługujący transakcje przelewów bankowych, płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi, jak również i realizowania płatności w innych formach.

  11. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu rozumiana jako Kupujący lub osoba odwiedzająca lub przeglądająca treści publikowane w serwisie choćby nie dokonała rejestracji lub logowania.

  12. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

  13. Towar, produkt – artykuł oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

  1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego asortymentu, jak również składania, modyfikacji i anulacji zamówień na produkty przez Serwis oferowane, wymagany jest:

   1. Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną kompatybilną;

   2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  2. Przeglądanie asortymentu oferowanego poprzez Serwis nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie oferowanym przez Serwis wymaga założenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami.

  4. Klient w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny lub panujące zwyczaje, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.

 

Dział II

REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA

 

 1. Rejestracja:

  1. Utworzenie Konta Kupującego w Serwisie wymaga dokonania rejestracji poprzez wypełnienie poprzez Kupującego stosownego formularza elektronicznego, dostępnego w Serwisie.

  2. Celem dokonania rejestracji, Kupujący winien podać imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz indywidualnie wybrane hasło, jak również zaakceptować regulamin Serwisu.

  3. Rejestracja wymaga również wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień na rzecz Klienta.

  4. Brak wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym ustępem poprzedzającym oznacza rezygnację z utworzenia Konta Kupującego, a jeśli Konto zostało już utworzone a zgoda cofnięta – rezygnację z dalszego korzystania z Serwisu poprzez żądanie usunięcia Konta.

  5. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

 2. Obsługa Konta:

  1. Celem korzystania z funkcjonalności Serwisu zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników, Kupujący winien dokonać logowania do Serwisu przy użyciu wybranych danych, podanych w formularzu rejestracyjnym.

  2. Kupujący po zalogowaniu może zdefiniować niektóre parametry przyszłych transakcji zakupowych poprzez określenie adresu dostawy, rodzaju dokumentu zakupowego, danych mających być wskazane w dokumencie zakupowym oraz wyrażenie lub cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera. Parametry transakcji mogą być zmienione przez Kupującego w dowolnym czasie.

  3. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Serwisie. Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w ramach Serwisu ponosi Kupujący. Hasło dostępowe do Konta Kupującego stanowi informację poufną, przeznaczoną wyłącznie do wiadomości Kupującego.

 3. Usunięcie Konta:

  1. Celem usunięcia konta Klienta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres Serwisu wskazany do obsługi Kupującego lub po zalogowaniu do Konta użytkownika wybrać stosowne polecenie.

  2. Z chwilą zatwierdzenia decyzji, Konto Kupującego zostanie usunięte z systemu Serwisu w sposób trwały. Ponowne dokonanie zakupów w Serwisie wymagać będzie ponownej rejestracji.

 4. Całkowite koszty korzystania z Serwisu:

  1. Użytkownik dokonujący przeglądania treści i asortymentu Serwisu, rejestracji, obsługi i usunięcia Konta nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów ponoszonych na połączenie z siecią Internet i utrzymanie sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.

  2. Korzystanie z udostępnionych w ramach Serwisu formularzy nie rodzi po stronie Kupującego żadnych obciążeń natury finansowej, za wyjątkiem przypadku zatwierdzenia formularza zamówienia. W wypadku wskazanym zdaniem poprzedzającym, o ile nie została dokonana skuteczna anulacja zamówienia, Kupujący ponosi koszty zakupu towaru oraz wybranej formy jego dostawy.

 

Dział III

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

 1. Informacje o oferowanych towarach:
        1. Informacje o oferowanych do sprzedaży towarach, w tym umieszczone na Stronach produktów
            stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na zasadach określonych w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
        2. Wszelkie, publikowane informacje dotyczące alternatywnego sposobu wykorzystywania 
            oferowanych produktów, ich łączenia, dzielenia, rozcieńczania, jak również wszelkie informacje 
            dotyczące potencjalnych korzyści wynikających z modyfikacji oferowanych towarów mają charakter
            wyłącznie informacyjny. Wszelka odpowiedzialność Serwisu tytułem utraty, uszkodzenia lub utraty
            przez oferowany towar jego właściwości lub nieosiągnięcie przez Kupującego potencjalnych korzyści
            z podjętych czynności określonych zdaniem poprzedzającym, ulega wyłączeniu.

 2. Ceny towarów publikowane w ramach Serwisu:

  1. Zawierają wszelkie, wymagane prawem krajowym podatki (ceny brutto) oraz podawane są w walucie krajowej – złotych polskich.

  2. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy lub odbioru, jak również ilości, wielkości oraz wartości zamówionych towarów. Koszt dostawy szacowany jest po zatwierdzeniu listy zakupów oraz formy dostawy wybranej przez Kupującego oraz uwidaczniany jest w formularzu zamówienia przed jego złożeniem.

 3. Zmiana cen towarów:

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w sposób bieżący zmian cen oferowanych produktów.

  2. Zmiana cen nie znajduje zastosowania do zamówień dokonanych przed datą wprowadzenia aktualizacji cen produktów. W takim przypadku, zamówienia realizowane są zgodnie z cenami, jakie obowiązywały w chwili ich złożenia.

 4. Akcje promocyjne:

  1. Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia oferty promocyjnej lub wyprzedażowej na cały, oferowany asortyment, jego wybrane działy lub jedynie na poszczególne partie lub rodzaje towarów lub jego pojedyncze egzemplarze.

  2. Akcje promocyjne realizowane są na zasadach wskazanych we właściwym regulaminie lub ogłoszeniu.

  3. O ile regulamin lub zasady akcji promocyjnej nie stanowi inaczej, akcje promocyjne nie podlegają łączeniu.

 5. Zamówienia:

  1. Przesłanie zamówienia przez Kupującego jest tożsame ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy kupna określonego zamówieniem towaru ze Sprzedającym

  2. Kupujący może składać zamówienia na towary objęte asortymentem Sprzedającego:

   1. Za pośrednictwem Serwisu – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu;

   2. Telefonicznie – w godzinach pracy biura obsługi Klienta wskazanych w zakładce „Kontakt”.

  3. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu Kupujący po zalogowaniu winien wybrać interesujące go towary, dodać do koszyka wymaganą ich ilość. O ile Kupujący nie zdefiniował tych informacji uprzednio, winien podać preferowany sposób dostawy, adres oraz dokonać wyboru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Wybór sposobu dostawy umożliwi skalkulowanie kosztów dostawy oraz ceny całkowitej złożonego zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez jego zatwierdzenie stosownym linkiem.

  4. Każdocześnie, w przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego w trybie ust. 2 pkt. I i II niniejszego paragrafu, Sprzedający potwierdza złożone zamówienie w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej e-mail, przesyłając wykaz zamówionych towarów, koszty całkowite złożonego zamówienia oraz koszty dostawy wybranych towarów. Potwierdzenie zawiera również określenie formy zapłaty za złożone zamówienie, wybranej przez Kupującego.

  5. Sprzedający może wymagać dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w formie odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły zamówienia. Potwierdzenie odbywa się na zasadach wskazanych w otrzymanej przez Kupującego wiadomości.

  6. Kupujący wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktura).

  7. Formy płatności:

   1. Przedpłata na rachunek bankowy – realizowana przez Kupującego po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia, zgodnie z przesłaną Kupującemu informacją zawierającą cenę całkowitą, rachunek bankowy sprzedającego oraz tytuł płatności;

   2. Przesyłka za pobraniem – płatność realizowana jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera doręczającemu przesyłkę, w formie bezpośredniej wpłaty gotówkowej przy odbiorze przesyłki;

   3. Płatność przy odbiorze – realizowana gotówką w przypadku wyboru odbioru osobistego.

  8. Realizacja płatności:

   1. Kupujący jest zobligowany do dokonania zapłaty w pełnej wysokości, zgodnie z wybraną formą płatności – nie jest dopuszczalne regulowanie należności w sposób mieszany lub ratalnie.

   2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty, zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia form wysyłki lub odbioru towaru lub odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy:

   1. Kupujący dwukrotnie nie odebrał towaru objętego zamówieniem, wysłanego w formie przesyłki pobraniowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej;

   2. Kupujący dwukrotnie nie odebrał towaru objętego zamówieniem, opłaconym w formie przedpłaty oraz wysłanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

 6. Modyfikacja i anulacja zamówień:

  1. Modyfikacja i anulacja zamówień przez Kupującego:

   1. Kupujący jest uprawniony do modyfikacji lub anulacji złożonego zamówienia w każdym czasie, nie później jednak niż do chwili przekazania zamówienia do wysyłki.

   2. Modyfikacji lub anulacji zamówienia Kupujący dokonuje za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

   3. Sprzedający powiadamia Kupującego o przyjęciu modyfikacji lub anulacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   4. Modyfikacja danych wskazanych do faktury VAT może odbyć się również po nadaniu przesyłki, na podstawie stosownej korekty.

   5. W przypadku modyfikacji lub anulacji zamówienia opłaconego w formie przedpłaty, Kupujący:

    1. Może zostać zobowiązany do dokonania stosownej dopłaty, gdy modyfikacja wpłynęła na zwiększenie ceny całkowitej (w tym również kosztów wysyłki);

    2. Może nabyć prawo do zwrotu części lub całości wpłaconej ceny, który to zwrot zostanie dokonany na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  2. Modyfikacja i anulacja zamówienia przez Sprzedającego;

   1. W sytuacji braku w Magazynie zamówionego przez Kupującego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym z powodu opóźnienia dostaw, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer przez niego wskazany.

   2. Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Kupującemu:

    1. Anulowanie całości zamówienia;

    2. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;

    3. Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – koszty dodatkowej przesyłki ponosi Sprzedający.

   3. W przypadku gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca anuluje zamówienie w całości informując o tym Kupującego w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

   4. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty w formie przedpłaty na rachunek Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) na zasadach wskazanych w Regulaminie.

   5. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Obowiązek podania prawdziwych i rzetelnych danych adresowych obciąża każdocześnie Kupującego.

   6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał jako sposób rozliczenia formę przedpłaty oraz nie dokonał zapłaty w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie podlega anulacji. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do zamówień, wobec których wybrano formę płatności przy odbiorze towaru w Sklepie.

 7. Czas realizacji zamówień:

  1. Sprzedający podaje na Stronie produktu orientacyjny czas wyrażony w dniach roboczych, w którym to czasie zamówienie zostanie nadane do Kupującego w przypadku spełniania przez tego ostatniego obowiązków nałożonych na niego wybraną formą płatności.

  2. Zamówiony towar Sprzedający wysyła za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa kurierskiego. Czas doręczenia przesyłki liczony od dnia nadania do doręczenia jej Kupującemu jest czasem podawanym orientacyjnie.

 8. Forma wysyłki:

  1. Wysyłka towarów objętych zamówieniem następuje za pośrednictwem przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek.

  2. Zasady realizacji przesyłek, terminy realizacji usługi, koszty, sposób dostaw oraz procedury reklamacyjne zamieszczone są w regulaminach świadczenia usług przewoźników współpracujących z Serwisem.

  3. Wysyłka realizowana jest każdoczesne w formie przesyłek ubezpieczonych. Kwota ubezpieczenia obejmuje wartość towarów objętych zamówieniem oraz kosztów pakowania i wysyłki.

 

Dział IV

REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Rękojmia za wady fizyczne:

  1. Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający produkt w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji tytułem rękojmi za wady fizyczne zakupionego produktu w terminie 2-óch lat od daty wydania mu zamówionego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi w formie elektronicznej lub pisemnej Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

  2. Sprzedający w terminie 14-stu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w formie elektronicznej lub pisemnej.

  3. Celem wniesienia reklamacji Kupujący winien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, opisem niezgodności oraz wnoszonymi roszczeniami.

  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7-miu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  5. W odniesieniu do Kupujących nabywających produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego zostaje ograniczona do ceny reklamowanego towaru, jaką uiścił Kupujący w chwili nabycia.

 2. Gwarancja:

  1. Towary objęte asortymentem Sprzedającego posiadają odrębne gwarancje udzielone przez producenta lub dystrybutora.

  2. Sprzedający nie udziela żadnej, jawnej lub dorozumianej, dodatkowej gwarancji na towary objęte jego asortymentem.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru objętego gwarancją producenta lub dystrybutora:

   1. Klient jest uprawniony do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji reklamując towar bezpośrednio do gwaranta lub reklamując do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego.

   2. Skorzystać z uprawnień określonych w §16 Regulaminu.

  4. W przypadku, gdy realizacja gwarancji będzie wykonywana za pośrednictwem Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamowanego towaru oraz przekazania go bez zbędnej zwłoki do gwaranta. Sprzedający nie jest uprawniony do rozpatrywania roszczeń związanych z udzieloną na towar gwarancją.

 3. Szkody transportowe:

  1. Kupujący otrzymujący zamówione towary w sposób inny, niż w drodze odbioru osobistego jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem przesyłki przed dokonaniem jej odbioru.

  2. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi ślady otwarcia lub uszkodzenia, Kupujący winien odmówić odebrania przesyłki zawiadamiając jednocześnie o wskazanym fakcie Sprzedającego.

  3. W terminie 3 dni od daty dokonania odbioru przesyłki Kupujący winien zapoznać się z jej stanem technicznym oraz zgłosić Sprzedającemu wszelkie, stwierdzone wady i uszkodzenia.

  4. W razie uchybienia terminowi wskazanemu ustępem poprzedzającym, wady otrzymanego przez Kupującego towaru będą rozpatrywane na zasadach określonych w §16 i 17 Regulaminu.

 4. Odstąpienie od umowy:

  1. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), zgodnie z art. 27 Ustawy .

  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy:

   1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

   2. Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy

  3. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje w odniesieniu do umowy (art. 38 Ustawy):

   1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym zaopatrzona w zindywidualizowane elementy wprowadzone na życzenie Kupującego jak np. indywidualne treści grawerowane.

  4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1, na podstawie wzoru dostępnego w Serwisie w zakładce „Zwroty”. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niezmienionym (nieposiadającym jakichkolwiek śladów użytkowania, wyposażonym w oryginalne opakowanie oraz stosowne metki i naklejki), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od zawartej umowy.

  5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Zwrot wniesionych przez Kupującego wpłat oraz zwrot kosztów dostawy towaru nastąpi w pełnej, otrzymanej przez Sprzedającego wysokości, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić produkt na adres: Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8.

  9. Kupujący może odstąpić od umowy w odniesieniu do całości zamówienia lub jedynie w jego części. W razie odstąpienia częściowego, Sprzedający zwróci Kupującemu część wpłaconej ceny całkowitej, odpowiadającej cenie jednostkowej zwróconego towaru wraz z przypadającymi na niego kosztami wysyłki.

  10. Sprzedający zastrzega, że przesyłki zawierające towar zwracany w ramach odstąpienia od umowy, nadane za pobraniem nie będą odbierane, a odpowiedzialność Sprzedającego tytułem zwrotu kosztów przesyłki nieodebranej ulega wyłączeniu.

 5. Zwrot należności Kupującemu:

  1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  2. Sprzedający dokona zwrotu należnych środków Kupującemu bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku:

   1. Anulowania zamówienia lub części zamówienia – w przypadku opłacenia zamówienia w formie przedpłaty zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty lub jej część odpowiadająca anulowanej części zamówienia;

   2. Zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy;

   3. Uznania roszczenia tytułem rękojmi - w braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

   4. Uznania przez gwaranta roszczenia tytułem gwarancji oraz przekazania dyspozycji Sprzedającemu w przedmiocie zwrotu pobranej ceny sprzedaży.

  3. Termin zwrotu środków należnych Kupującemu rozpoczyna bieg odpowiednio:

   1. Dla anulacji w części lub całości zamówienia – z dniem dokonania czynności;

   2. Dla zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy na zasadach określonych §19 Regulaminu – z dniem złożenia stosownego oświadczenia, nie wcześniej jednak, niż z dniem otrzymania zwrotu towaru przez Sprzedającego;

   3. Dla uznania roszczenia tytułem rękojmi lub gwarancji – z dniem uznania roszczenia przez Sprzedającego.

  4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  5. Sprzedający zwraca Kupującemu wniesione opłaty zgodnie z cenami towarów, jakie obowiązywały w chwili złożenia zamówienia.

 

Dział V

DANE OSOBOWE

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

 2. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak udzielenia zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów za pośrednictwem Serwisu.

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedającego, rozumianego jako Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, NIP 6783158044, REGON 363532193, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597425.

 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującymi i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupujących za pośrednictwem Serwisu.

 5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności do ich przeglądania, modyfikacji oraz żądania usunięcia. Dane osobowe mogą być edytowane przez Kupującego za pośrednictwem indywidualnego Konta.

 

Dział VI

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Sprzedający informuje, że Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również informacje w przedmiocie procedur dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.

 2. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do:

  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.;

  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym;

  3. Uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

Dział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działanie filtrów czytników poczty e-mail, oprogramowania antywirusowego czy antyspamowego zainstalowanego na komputerze używanym przez Kupującego.

 2. Sprzedający zastrzega, że indywidualne ustawienia komputera Kupującego mogą powodować różnice pomiędzy prezentacją graficzną towaru na urządzeniu Kupującego a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Powyższe nie wyłącza prawa kupującego do odstąpienia od umowy przez Klienta na zasadach określonych w Dziale IV regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) stosuje się odpowiednio.

 4. Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 93 z późn. zm.).

 5. Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody Sprzedającego – All rights reserved.

 6. Zmiany Regulaminu:

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.

  2. Zmiany postanowień Regulaminu Administrator podaje do wiadomości publicznej w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie internetowym, jak również w drodze powiadomień kierowanych do Użytkowników serwisu posiadających indywidualne Konta.

  3. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do wiadomości publicznej na 7 dni przed ich wejściem w życie.

  4. Usługi, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ